Điều khoản chung

1. Chúng Tôi Là Ai?

Công ty cổ phần nhà hát Việt (NHV), và các công ty trực thuộc, là nhà sản xuất và phân phối hàng đầu của vở diễn “Tứ Phủ” (“Chúng Tôi”, “Của Chúng Tôi”). Những tài sản quan trọng của NHV bao gồm, Trang Nhà Hát Việt (www.viettheatre.com), trang thông tin và bán vé của các chương trình của chúng tôi.

2. Tại Sao Chúng Tôi Xây Dựng Nên Các Điều Khoản Chung Này?

NHV đã tạo nên các Điều Khoản Chung (“Điều Khoản”) này để cung cấp sự minh bạch về các thông tin trực tuyến và các hoạt động bán vé của chúng tôi, cũng như cung cấp cho bạn một cái nhìn rõ ràng về kì vọng của chúng tôi khi bạn sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi. Những Điều Khoản này áp dụng cho tất cả những người dùng Trang, các ứng dụng điện thoại của chúng tôi hoặc bất kỳ kênh khác hoặc thông qua các nền tảng khác do chúng tôi sở hữu (như cuộc điện thoại, thư điện tử…) (gọi chung là, “Trang”, “Các Trang” hoặc “Các Trang Của Chúng Tôi”).

3. Chúng Tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ (“Thay Đổi”) các điều khoản trong Điều Khoản Chung này và Chúng Tôi sẽ cố gắng thông báo cho Bạn về bất cứ thay đổi quan trọng nào. Bất kỳ Thay Đổi quan trọng nào sẽ có hiệu lực tức thì. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng bạn sẽ tiếp tục hiểu rõ về phiên bản mới nhất của các Điều Khoản Của Chúng Tôi. Bạn có thể xác định được việc các Điều Khoản này đã được sửa đổi kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn hay chưa bằng cách tham khảo phần “Cập Nhật Lần Cuối” nằm cuối trang này.

4. Sự Đồng Thuận Từ Phía Bạn.

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này. Việc Bạn sử dụng Trang Của Chúng Tôi đồng nghĩa với việc Bạn đồng thuận với những Điều Khoản này mà không có giới hạn, điều kiện hoặc thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi hoặc các dịch vụ phi điện tử Của Chúng Tôi (ví dụ như bán vé trực tiếp tại quầy) đồng nghĩa với việc Bạn chấp thuận bị rằng buộc bởi các Điều Khoản này và cam kết tuân thủ các thủ tục mà chúng tôi miêu tả tại đây và ở các vị trí khác trên các Trang Của Chúng Tôi. Nếu bạn không chấp thuận với những Điều Khoản này hoặc bấy kỳ điều khoản nào trên các Trang Của Chúng Tôi hay các tài liệu in ấn Của Chúng Tôi, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc Trang Của Chúng Tôi.

5. Sự Cho Phép Có Giới Hạn.

Chúng tôi cấp cho Bạn quyền và sự cho phép (“Cho Phép”) không độc quyền, hạn chế và có thể hủy bỏ được để truy cập và sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi, miễn là bạn đồng ý tuân thủ các Điều Khoản này và các chính sách và điều kiện khác chi phối việc sử dụng các Trang Của Bạn. Không có điều khoản nào trong sự Cho Phép này, hoặc là trong các Trang này, sẽ được hiểu là bạn được cấp quyền hoặc đặc quyền nào khác liên quan đến các Trang và nội dung của nó. Ngoài ra, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn hay nói cách khác, quyền sử dụng các Trang bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

6. Hạn Chế về việc Sử Dụng Nội Dung Của Chúng Tôi.

Chúng tôi cung cấp thông tin trên các Trang chỉ dành mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, hiển thị, thực hiện và tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc chuyển giao bất kỳ nội dung nào trên Các Trang Của Chúng Tôi (ngoại trừ cho việc sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn).

Các Trang Của Chúng Tôi chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Bạn phải đảm bảo rằng việc bạn sử dung Các Trang Của Chúng Tôi tuân theo các luật hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ. Bạn không được làm gián đoạn, sửa đổi hoặc can thiệp vào các Trang hoặc phần mềm, phần cứng hoặc máy chủ có liên quan đến các Trang đó.

Ngoài ra, bạn không được can thiệp vào việc sử dụng Trang của những người khác. Bạn không được tải bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên Trang này và sử dụng nó để hiển thị, trình diễn, bán hoặc cho thuê công khai; hoặc chuyển nhượng, xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc thay đổi bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền hoặc các nội dung độc quyền khác từ Trang này, hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào cho một mục đích bị cấm trong các điều khoản này.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình tự động nào, bao gồm không giới hạn, bất kỳ người máy, ứng dụng phần mềm trên mạng, trình thu thập thông tin mạng, sâu máy tính hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào có thể làm quá tải mạng hoặc máy chủ của chúng tôi hoặc bất kỳ cách can thiệp hoặc cố gắng để can thiệp vào hoạt động của trang này. Ngoài ra, Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thông tin nào ở trên để cố gắng phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật nào mà chúng tôi có để bảo vệ Trang của chúng tôi hoặc để thực hiện các chính sách của chúng tôi, bao gồm không giới hạn, hệ thống CAPTCHA được sử dụng trên Trang này và hạn chế trong việc mua vé. Bạn đồng ý không cố che giấu danh tính Của Bạn bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ IP (“IP” là viết tắt của Internet Protocol – giao thức Internet) hoặc địa chỉ email để mua vé trên Trang.

Nếu bạn vi phạm các Điều Khoản này (hoặc nếu tự chúng tôi quyết định rằng Bạn đã vi phạm bất kỳ điều nào trong các Điều Khoản này), chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng Trang của Bạn, cấm bất kỳ việc sử dụng Trang này trong tương lai bởi Bạn (và bởi bất kỳ địa chỉ IP nào chúng tôi tin là có liên quan tới việc sử dụng Trang Của Bạn), hủy đơn đặt hàng Của Bạn hoặc thực hiện hành động pháp lý thích hợp để chống lại Bạn, bao gồm, không giới hạn, việc tìm kiếm các thủ tục tố tụng dân sự, hình sự và lệnh bồi thường.

7. Đăng Ký và Mật Khẩu.

Để truy cập các dịch vụ nhất định trên Trang, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể. Tất cả các thông tin về bạn phải trung thực, và bạn không được sử dụng bất kỳ bí danh nào hoặc các phương thức khác để che dấu danh tính thật của bạn. Bất kỳ mã hoặc mật khẩu truy cập được cung cấp đều phải được bảo vệ an toàn mọi lúc. Bạn có trách nhiệm bảo mật mật mã và mật khẩu truy cập của bạn và sẽ một mình chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ việc sử dụng hoặc sử dụng trái phép khi sử dụng các mã truy cập hoặc mật khẩu đó. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn bất cứ lúc nào mà có hoặc không có thông báo. Để hiểu về cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ bạn, bao gồm thông tin được thu thập qua kết nối mạng xã hôi, vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, https://www.viettheatre.com/term-of-service/.

8. Kết Nối.

Đôi khi chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể cung cấp cho Bạn các liên kết siêu văn bản tới các Trang hoặc ứng dụng khác. Trừ khi có quy định khác, Chúng Tôi không vận hành các Trang hoặc ứng dụng này và không chịu trách nhiệm cũng như không xác nhận nội dung, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các Trang hoặc ứng dụng đó. Bạn công nhận và đồng ý rằng NHV sẽ không chịu trách nhiệm, hoặc có trách nhiệm về mặt pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào bị gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc tín nhiệm (những) trang web hoặc (những) ứng dụng đó, hoặc nội dung, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên (những) Trang hoặc (những) ứng dụng đó. Bạn không thể liên kết trang web hoặc ứng dụng Của Bạn tới bất kỳ Trang nào của Chúng Tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Ngoài ra, Bạn không được đặt bất kỳ thông tin nào trên các Trang Của Chúng Tôi lên một Trang khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản Của Chúng Tôi. Bạn có thể yêu cầu sự chấp thuận bằng cách gửi một email yêu cầu đến info@viettheatre.com. Bạn đồng ý rằng nếu Chúng Tôi cho phép bạn liên kết tới các Trang Của Chúng Tôi, Bạn không được liên kết bất kỳ Trang nào (i) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, (ii) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác hoặc vi phạm bất kì sự riêng tư, quảng cáo hoặc quyền cá nhân của người khác; hoặc (iii) chứa thông tin hoặc từ ngữ phỉ báng, tục tĩu, đe dọa, lăng mạ hoặc thù hận.

9. Sở Hữu Trí Tuệ.

viettheatre.com® là thương hiệu của công ty cổ phần Nhà hát Việt hoặc các công ty thành viên. Các thương hiệu khác xuất hiện trên các Trang là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được công khai sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào thuộc sở hữu của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Nội dung trên Các Trang Của Chúng Tôi, như văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác (“các Sản Phẩm”) được bảo vệ theo luật bản quyền liên quan. Sản Phẩm có thể bao gồm văn bản, phần mềm, đồ họa, ảnh, video, âm nhạc và âm thanh. Ngoài ra, các Sản Phẩm được tổng hợp trên các Trang này được đăng ký bản quyền như một Sản Phẩm tập thể và/hoặc tổng hợp. Bạn không được sao chép, sử dụng lại, chỉnh sửa, xuất bản hoặc chuyển giao các Sản Phẩm dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trừ khi được nêu cụ thể ở đây hoặc ở những phần khác trên Các Trang Của Chúng Tôi, việc bạn sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi không tạo nên bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu sự cho phép sử dụng nhãn hiệu, bản quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu email đến info@viettheatre.com. Trong trường hợp chúng tôi cấp cho Bạn sự cho phép đó, Bạn sẽ không có bất kỳ quyền hợp pháp nào đối với thông tin sở hữu trí tuệ hoặc thông tin sở hữu của chúng tôi.

10. Khước Từ Trách Nhiệm.

Bạn phải tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi. Chúng tôi không đại diện hay đảm bảo rằng sẽ không có lỗi xảy ra khi thông tin được chuyển đến và chuyển đi khỏi Các Trang Của Chúng Tôi. Chúng Tôi cũng không đảm bảo rằng thông tin Bạn nhận được từ Trang này là chính xác hoặc đáng tin cậy hoặc đảm bảo rằng Trang này không có virus máy tính hoặc các chương trình có hại khác. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để biết thông tin về các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin Bạn cung cấp cho Chúng Tôi. Chúng Tôi không đảm bảo về giá trị của bất kỳ vé hoặc kết quả cụ thể nào từ việc sử dụng Trang hoặc dịch vụ của chúng tôi. 

Các trang của chúng tôi, cùng với nội dung của chúng và các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở “hiện thời”mà không có bất kỳ đảm bảo nào. trong tất cả các trường hợp cho phép bởi luật pháp, chúng tôi từ chối mọi đảm bảo, dù là rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn bất cứ đảm bảo nào về tính thương mại của sản sản phẩm và tính phù hợp về công dụng của sản phẩm.

11. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý.

Trong mọi trường hợp NHV sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho bất kỳ tổn thất ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất lợi nhuận) phái sinh từ việc Bạn sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi, ngay cả khi khả năng xảy ra những thiệt hại đó đã đã biết trước và bất kỳ học thuyết pháp lý nào mà theo đó bất kỳ cáo buộc thiệt hại nào được nêu ra. Mặc dù đã nói ở trên, trách nhiệm pháp lý của NHV bị giới hạn ở chi phí thực tế của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào Bạn mua qua Các Trang Của Chúng Tôi.

12. Bồi Thường.

Chúng tôi có thể đưa ra các khiếu nại đối với Bạn cho việc sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi mà vi phạm các luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành và/hoặc các chính sách Của Chúng Tôi được đăng trên Các Trang Của Chúng Tôi. Bạn đồng ý giữ cho chúng tôi không bị thiệt hại và bồi thường cho chúng tôi đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, nảy sinh hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi, hoặc từ việc sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi mà vi phạm bất kỳ luật, quy định hay điều lệ nào, hoặc việc bạn sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi mà vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

13. Liên hệ với Chúng Tôi về Các Trang Của Chúng Tôi.

Nếu Bạn có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới các Điều Khoản này, Bạn có thể gửi qua email tới địa chỉ info@viettheatre.com. Xin lưu ý rằng việc trao đổi qua email không nhất thiết sẽ được bảo mật; theo đó Bạn không nên đề cập tới thông tin về thẻ tín dụng hoặc những thông tin quan trọng khác trong email Của Bạn liên lạc với Chúng Tôi. Bạn nên gửi những trao đổi chính thống qua đường bưu điện tới:

Công Ty Cổ Phần Nhà Hát Việt

Tầng 9, Toà nhà Hoàng Gia

180 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

14. Hiệu lực từng phần.

Nếu bất cứ phần nào trong những Điều Khoản này được bất cứ tòa án có thẩm quyền nào tuyên bố không còn hiệu lực hoặc không thể thi hành được vì lý do nào đó, điều khoản đó sẽ bị vô hiệu nhưng không ảnh hưởng bất cứ phần nào khác của những Điều Khoản này, và trong trường hợp như vậy, điều khoản này sẽ bị thay đổi hoặc được giải thích để thực hiện một cách tốt nhất những mục đích của những điều khoản không thể thi hành được hoặc không còn hiệu lực trong giới hạn cho phép của luật hiện hành hoặc quyết định của tòa án.

15. Từ Bỏ; Phương Thức Bồi Thường.

Việc NHV không thực thi một phần hay toàn phần các quyền hạn hoặc từ bỏ việc vi phạm các Điều Khoản này từ bạn sẽ không ngăn việc NHV thực thi quyền hạn này về sau hay được cho là NHV từ bỏ các vi phạm các điều khoản tương tự từ bạn về sau. Các quyền hạn và phương thức bồi hoàn của NHV trong giới hạn những Điều Khoản này hay bất cứ thỏa thuận nào giữa bạn và NHV sẽ được tích dồn, và việc thực thi những quyền hạn hay phương thức bồi thường này sẽ không giới hạn quyền thực thi những quyền hạn hay phương thức bồi thường khác của NHV.